Dotacja

 Firma SOFTEX Dariusz Michta realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inteligentne tkaniny – ochrona własności przemysłowej”

Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie europejskim dla dwóch wynalazków. Bezpośrednio wpisuje się w realizację celu Poddziałania 2.3.4 POIR. W ramach programu „Ochrona własności przemysłowej”.

Firma SOFTEX  Dariusz Michta chce objąć ochroną dwa wynalazki, które zostały opracowane w ramach własnej działalności gospodarczej.

Projekt wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Wnioskodawcy. Jego realizacja pozwoli na zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa.

 Dofinansowanie projektu z UE: 63 750,00 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

– Nazwa inwestycji (Tytuł projektu):  „Tkaniny przewodzące o szerokim spektrum zastosowania źródłem innowacyjności i przewagi konkurencyjnej firmy”

 – Krótki opis projektu:. Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w Firmie Softex Dariusz Michta, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności na rynku światowym oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie własnych prac B+R prowadzące do dywersyfikacji portfolia produktów  poprzez wprowadzenie do oferty inteligentnych tkanin przewodzących o nowych  funkcjonalnościach  w zakresie przewodnictwa, także z możliwościami grzewczymi. Tkaniny te wykonane są w 100 %z surowca pozyskanego w procesie recyklingu butelek PET, w procesie retencji- zamaczania pod ciśnieniem nadawane są im nowe niespotykane dotąd funkcjonalności . Przedmiotem projektu będzie zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzących do wdrożenia własnych B+R i produkcji innowacyjnego produktu w skali świata.

– Całkowita wartość projektu: 9 234 348,00 PLN

– Kwota i procent  dofinansowania projektu z UE: 3 378 420,00  PLN / 45%

– Nazwa Beneficjenta: Firma Softex Dariusz Michta

Do pobrania plik PDF – Promocja


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Nazwa inwestycji (Tytuł projektu):
„EKOtechnologia wytwarzania tkanin z recyklatu PET i nadawania im bioaktywności poprzez zastosowanie nanomodyfikatorów”

Krótki opis projektu:. Celem projektu jest wdrożenie własnych prac B+R prowadzących do dywersyfikacji produkcji Firmy Softex poprzez wprowadzenie do oferty opatentowanej tkaniny wykonanej z recyklatu PET, wykorzystywanej w osłonach okiennych oraz bioaktywnej tkaniny z PET. Grupy docelowe: zakłady konfekcjonujące tkaniny: dekoracyjne i na art. dziecięce. Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wnip prowadzących do wdrożenia własnych B+R i produkcji innowacyjnych produktów w skali świata. Zadania w projekcie będą dotyczyć realizacji zakupów i rozliczenia projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzącymi bezpośrednio do wdrożenia 2 nowych produktów. Założono, że realizacja projektu pozwoli na wzrost konkurencyjności Firmy Softex i zaspokoi potrzeby wszystkich grup docelowych.

Całkowita wartość projektu: 8 384 467,20 PLN
Kwota i procent dofinansowania projektu z UE: 2 999 321,60 PLN / 44%
Nazwa Beneficjenta: Firma Softex Dariusz Michta

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Do pobrania plik PDF – Promocja nowa