Zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Nazwa inwestycji (Tytuł projektu): „EKOtechnologia wytwarzania tkanin z recyklatu PET i nadawania im bioaktywności poprzez zastosowanie nanomodyfikatorów”

Całkowita wartość projektu: 8 384 467,20 PLN

Planowana kwota dofinansowania: 2 999 321,60 PLN

Nazwa Beneficjenta: Firma Softex Dariusz Michta

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

krosnoeu
Firma Softex Dariusz Michta  jako Wnioskodawca RPO WŁ 2014-2020 zaprasza do  składania ofert w odpowiedzi na następujące ogłoszenie :
Ogłoszenie o zamówieniu
Inwestor:
Firma Softex Dariusz Michta Cekanowska 1/3
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Data zamieszczenia ogłoszenia:   13-06-2016 r.

Kryteria oceny i ich wagi:

Nazwa(firma) i adres zamawiającego
Firma Softex Dariusz Michta
Cekanowska 1/3
97-200 Tomaszów Mazowiecki
strona www:
www.softex-tkaniny.pl
adres e-mail:
dotacje@softex-tkaniny.pl
NIP
773-001-32-08
REGON
590505527
 Telefon
 44 723 03 09
Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759       z póź. zm. ) do stosowania przedmiotowej ustawy. Postępowanie prowadzi zgodnie z polityką konkurencji zgodnie z art. 101-109- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego – zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Sposób i tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia w ramach projektu będą realizowane zgodnie z Zasadą  konkurencyjności obowiązującą beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020
 Tytuł projektu:
 „EKOtechnologia wytwarzania tkanin z recyklatu PET i nadawania im bioaktywności poprzez zastosowanie nanomodyfikatorów.”
 Nazwa osi priorytetowej i działania:
 Oś priorytetowa II : INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA RPO WŁ na lata 2014-2020
Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP
 Opis przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup wyposażenia tkalni 20 sztuk krosien pneumatycznych o zróżnicowanych mechanizmach i szerokościach :
Zakres zamówienia jest zgodny z zasadą neutralności technologicznej, nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii, co oznacza, że nie ogranicza możliwości technologicznego wyboru. Wszystkie kryteria mają charakter jedynie poglądowy, a przedstawione dane zawierają wartości brzegowe planowanej inwestycji. Dopuszcza się składanie ofert, które będą miały wartości równoważne o tej samej funkcjonalności. Nie preferuje się żadnej technologii.
  • Zakup krosien pneumatycznych krzywkowych 190- 4 sztuki
  • Zakup krosien pneumatycznych krzywkowych 220- 4 sztuki
  • Zakup krosien pneumatycznych nicielnicowych 190- 4 sztuki
  • Zakup krosien pneumatycznych żakardowych 190 -220- 8 sztuk
Krosna powinny posiadać ergonomiczny system ładowania nawojów do podajnika, który pozwala na obniżenie czasu ponownego załadunku do minimum i dodatkowo nie jest skomplikowane nawet dla mniej doświadczonych tkaczy. Każde krosno powinno posiadać 4 podawacze wątku+ 4 nawoje w zapasie, które w przypadku zerwania nawoju, pobiera z zapasu drugi wątek. Maszyny muszą posiadać specjalną ochronę dźwiękochłonną, która pozwala na obniżenie emisji hałasu w hali. Konstrukcja maszyny oparta powinna być oparta na intuicyjnym panelu do jej obsługiwania. Wszystkie przyciski łatwo dostępne, a wszelki parametry procesu tkackiego wyświetlane na prostym czytelnym ekranie, który pozwala na przejrzenie wszystkich parametrów bez zatrzymywania maszyny.
Krosna muszą posiadać system automatycznego doboru prędkości tkania dla osiągnięcia optymalnej jakości i wydajności. Maszyny musi posiadać „ system powrotu i monitorowania wątku”, który pozwala na nadbudowę splotu w przypadku wystąpienia braku jakościowego w przędzy. Krosna kontrolowane przez mikroprocesor, który zapisuje dane o wydajności, popełnianych błędach, tkanych wzorach.
Wątek podawany za pomocą dysz wydmuchujących go za pomocą sprzężonego powietrza, dodatkowo przędza, która nie jest wbijania do tkaniny powinna być przytrzymywana za pomocą systemu klamer, co pozwali na obniżenie zużycia powietrza jako medium produkcyjnego. Krosna muszą posiadać system kontroli krajek, napędzane przez oddzielne kroczące silniczki, które w pełni kontrolowane są przez system elektroniczny krosna. System podawania przędzy w krosnach musi być modularny , co oznacza, ze w każdym module czyli na jedną dyszę znajdują się dwie ścieżki podawania przędzy.
System adaptacji domykania zaworów pozwala na automatyczny dobór parametrów tkania po zmianie filamentów zastosowanej przędzy.
 Miejsce dostawy:
 ul. Cekanowska 1/3,97-200 Tomaszów Mazowiecki
 Termin realizacji projektu:
 01.04.2016- 31.12.2017
 Kryteria oceny i ich wagi:
 Cena netto
 100%
Opis sposobu obliczania ceny
Ocena wg kryterium: C = ( Cmin /Cof) x 100% gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena, Cof – cena oferenta.
 Podsumowanie kryteriów
 Zwycięzcą zostanie oferent, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
 Opis sposobu przygotowania oferty
 1. strony oferty winny być ponumerowane w sposób ciągły,
2. oferta musi posiadać datę sporządzenia,
3. winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, wynikające z dokumentów rejestrowych,
4. jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
5. oferta może przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@softex-tkaniny.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Cekanowska 1/3
 Termin ważności oferty :
 Oferta winna być ważna do 30-09-2016
 Czas dostarczenia oferty:
 Oferta winna być dostarczona do dnia 13-07-2016. Decydować będzie data wpłynięcia ofert do siedziby Beneficjenta.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone dnia 14-07-2016. Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów. Dostawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej.
Dodatkowe informacje:
1. Nie żąda się wnoszenia wadium. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.
4. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, do ich porównania ceny zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 13-07-2016.
5. Wyklucza się oferentów powiązanych z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
Osoba do kontaktu: Dariusz Michta 44 723 03 09

Pliki do pobrania (PDF):

Promocja planowana

Zamówienie krosna

Brak rozstrzygnięcia zamówienia z dn. 13-06-2016