eZamówienia-stare

 

Zamowienie I

Zamowienie II

Zamowienie III

Zamowienie IV

Zamowienie V

Zamowienie VIFirma „SOFTEX” Michta Dariusz realizuje projekt:  WND- RPLD.03.02.00-00-289/09, pt.„Wzrost konkurencyjności Firmy „Softex” poprzez stworzenie Laboratorium B+R
i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych
”,objęty wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność i przedsiębiorczość;Działanie III. 2 Podnoszenie  innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.Całkowita wartość projektu: 911 300,00 PLNKwota dofinansowania z EFRR: 418 200,00 PLNTermin realizacji projektu: od 28-04-2009 do 31-12-2009.Może ulec przesunięciu ze względu na procedury oceny wniosku o dofinansowanie.

 

unia

Dodaj komentarz