Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (zwane powszechnie RODO).Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.
Ochrona danych osobowych dotyczy osób fizycznych.

W toku naszej działalności, np. zawierając i wykonując umowy czy prowadząc działania marketingowe, przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych.
Jako administrator danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych, m.in. w jakim celu je przetwarzamy, komu je przekazujemy, jak długo będziemy je przetwarzać. Informujemy również o prawach, które przysługują osobom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Cele i podstawy przetwarzania
Prawo do sprzeciwu
Okres przechowywania danych
Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Państwa dane?
Źródło pochodzenia danych
Pozostałe informacje
Prawa osób, których dane dotyczą

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma SOFTEX Dariusz Michta z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Można się z nami skontaktować

listownie: ul. Cekanowska 1/3 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
mailowo: softex@softex-tkaniny.pl,
telefonicznie: + (48) (44) 7240421.

II. Cele i podstawy przetwarzania
W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych podmiotów. W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do kategorii podmiotów, których dane przetwarzamy.

A. Osoby fizyczne wpisane do CEIDG, które pozostają w relacji biznesowej z Firmą Softex Dariusz Michta
Przetwarzamy dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, którzy są naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, usługodawcami) lub potencjalnymi kontrahentami.
Jakie dane przetwarzamy?
Dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, firma, numer NIP i REGON, numer telefonu i faxu, adres e-mail), historia zamówień i kontaktów z Firmą SOFTEX Dariusz Michta jak również dane dotyczące wiarygodności płatniczej kontrahenta (o ile zaistnieje potrzeba zebrania takich danych)
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?
zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
ocena wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, o ile zajdzie taka potrzeba (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
w celach marketingowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes). Jeśli określone działania marketingowe będą wymagać zgody wynikającej z odrębnych przepisów, działania te będziemy wykonywać na podstawie Państwa zgody.

B. Osoby, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów.
Pozostając w relacji biznesowej z kontrahentami, przetwarzamy dane ich pracowników lub przedstawicieli, koniecznie m.in. do bieżącego kontaktu i realizacji naszych obowiązków umownych.
Jakie dane przetwarzamy?
Podstawowe dane identyfikacyjne i służbowe dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu i faxu, adres e-mail) oraz historia kontaktów z Firma Softex Dariusz Michta.
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

zawarcie i wykonanie umowy z naszym kontrahentem, którego są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celach marketingowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes). Jeśli określone działania marketingowe będą wymagać zgody wynikającej z odrębnych przepisów, działania te będziemy wykonywać na podstawie Państwa zgody.

C. Osoby, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci
Jakie dane przetwarzamy?
Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i faxu, adres e-mail oraz numer NIP/PESEL w przypadku konieczności wystawienia faktury) oraz historia kontaktów z Firmą SOFTEX Dariusz Michta
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);
wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

D. Osoby wypełniające formularze na stronie www.
Przetwarzamy dane osób, które wypełniają formularze dostępne na naszej stronie www (np. formularz do kontaktu).

III. Prawo do sprzeciwu

Działania marketingowe
Staramy się, aby nasze działania marketingowe były jak najmniej uciążliwe i żeby nasi odbiorcy otrzymywali tylko te informacje, które mogą ich zainteresować. Jeśli jednak nie będą Państwo zainteresowani otrzymywaniem od nas treści marketingowych, w każdej chwili mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane w tym celu.
Pozostałe sytuacje
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykażemy, że:

istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Firmie SOFTEX z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
Wypełniania obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów, podatkowych, rachunkowych lub prawa pracy);
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Firmy SOFTEX z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
Dane osoby przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do odwołania.

V. Odbiorcy danych – czyli komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, banki. Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę IT, podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, obsługę rachunkową.
Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych spoza EOG (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W przypadku zamiaru udostępnienia Państwa danych poza EOG, zostanie Państwu przekazana stosowna informacja.

VI. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Innym źródłem danych może być nasz kontrahent (np. dealer czy leasingodawca), strona internetowa lub publiczne rejestry np. CEIDG.
Jeśli dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, to wskazujemy, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do zawarcia i wykonania umów lub prowadzenia działań marketingowych.
VII. Pozostałe informacje
Aby uniknąć ryzyka braku płatności ze strony naszych kontrahentów, możemy w niektórych przypadkach sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów w biurach informacji gospodarczej.
Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania. Innymi słowy, decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób automatyczny analizowałoby czy oceniałoby Państwa dane.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu w każdej chwili:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;
prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (por. punkt III powyżej);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem e-mail softex@softex-tkaniny.pl. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zidentyfikować Państwa tożsamość.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)